Bolusowo v7.1

–[EN]–
I present to you the best Polish map to Farming Simulator 2015. Work on the map lasted very long but succeeded to achieve the desired result.

Features map:
? What has been improved:
– The map was slimmed down and optimized (go on slower computers)
– It was repaired drying (You have to deliver fuel, grain (wheat and barley) and straw bales)
– The mud remains on the field after plowing / cultivation,
– Added crops: oats, rye, alfalfa (can not see the HUD but in the order they are placed On list )
– In the chicken coop convert straw to manure,
– And much, much more!

And has:
– File i3d 4.5 mb
– 3 multi-purpose farm,
– Shop, point of Sales, a sawmill,
– 30 fields and 4 meadows,
– Average field,
– Breeding cows
– Manure pulled out of the barn,
– New skin chaff, lime and crop
– Realistic mud,
– Drying the grain,
– Varied terrain and fields,

–[PL]–
Przedstawiam wam najlepsz? Polsk? map? do Farming Simulator 2015. Prace nad map? trwa?y bardzo d?ugo ale uda?o si? uzyska? zamierzony efekt. Mapa posiada:
? Co zosta?o poprawione:
– Mapa zosta?a odchudzona i zoptymalizowana (pójdzie na s?abszych komputerach),
– Zosta?a naprawiona suszarnia (nale?y nala? paliwo, zasypywa? zbo?em ( pszenica i j?czmie?) oraz spali? bele s?omy),
– B?oto pozostaje na polu po zaoraniu/kultywowaniu,
– Dodatkowe uprawy: owies, ?yto, lucerna (nie wida? HUD ale w takiej kolejno?ci s? ustawione w siewniku),
– W kurniku s? kury i mo?liwo?? zamiany s?omy na obornik,
– Oraz o wiele, wiele wi?cej !

Posiada równie?:
– Plik i3d 4,5 mb,
– 3 wielofunkcyjne gospodarstwa,
– Sklep, skup oraz tartak,
– 30 pól i 4 ??ki,
– ?rednie pola,
– Hodowla krów,
– Obornik wyci?gany z obory oraz kurnika w zamian za s?om?,
– Nowy skin sieczki, wapna oraz upraw,
– Realistyczne b?oto,
– Suszarnia do zbo?a,
– Karmienie i ?cielenie,
– Urozmaicone ukszta?towanie terenu oraz pól,

Authors:
Principal Authors: MafiaSolec & Vnsfdg2
Direct links:
Download links:
Uploadfiles.eu

1 Response

  1. igor says:

    Map is fck awesome. How to add vehicles in map? I see no shop on the map?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + 14 =