USSR TRUCKS HEAVY PACK

*GAZ 3310 VALDAI V1.0
*KAMAZ 54115 FOREST V 1.3
*MAZ 5516 A8 V1.0
*GAZ SAZ 35071 PRODUCTS V1.0
*KAMAZ 55102 v1.0
*KAMAZ 55102 v2.0
*KAMAZ 55111 v2.0
*ZIL 130 V1.1
*KamAZ 53212 and the trailer NEFAZ v2
*GAZ 53 SILOS V1
*ZIL PACK MIAMI
*Gaz 52 Pack USSR v 3.0
*KAMAZ 54115 v1.1
*MAZ 5516 v2.0
*ZIL 130 DIESEL V2
*Kamaz 54115 Red v 1.0
*MAZ 500 and Trailer v2.0
*KAMAZ 55102 + PACK MODULES
*Ural 5557 V 1.1
*KRAZ 6130S4 V1.2
*GAZ 53 1.2
*KamAZ 45143 + Nefaz 8560 v1.0

Authors:

TRUCK_PACK_1.rar – 300.0 MB
TRUCK_PACK_2.rar – 300.0 MB
Direct links:
Download links:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 4 =